semur13-150

Performance + expo

Upcoming: 

  • 23/10/2020 – Veem, Amsterdam / cancelled due to covid-19

Previous:

  • Dommelhof , Pelt
  • C_TAKT #3, C-Mine, Genk / cancelled due to an accident
  • Almost Summer festival, kunstencentrum Buda, Kortrijk  
  • Working Title festival, Kaaistudio, Brussel

The performance makes use of a cinematographic editing structure, with blackouts, like within this trailer. But here this structure has been cut up. And cut short.

Concept and visual art: Wouter Krokaert – Performance: Katja Dreyer, Charlotte Vanden Eynde, Wouter Krokaert – Costume design: An Breugelmans – Light design: Tom Bruwier – Sound design: Benjamin Dousselaere, Sylvie Bouteiller – Collaboration on visual art: Koba de Meutter – Artistic advise: Marc Vanrunxt

Production: workspacebrussels – Co-production: Perpodium, C-TAKT, kunstencentrum Buda, wp Zimmer, ICI – CCN Montpellier (research) – Supported by: the Flemish Community, the Flemish Community Commission, Belgian Tax Shelter – Special thanks to: Marc Godts, Alix Eynaudi, ZSenne art lab & Netwerk Aalst

cihww2

Ndl. Composities in het wilde weg    ↓ Fr. / Eng.

Binnen een reeks kleine composities worden lichamen met elkaar in relatie geplaatst, en verplaatst, op een heel nauwkeurige manier maar zonder daarbij aan wetmatigheid te beantwoorden. Hun bewegingen zijn eenvoudig en daardoor vaak herkenbaar. Ze spelen met gewicht en evenwicht, ze plaatsen tegengewicht en geven vorm aan de ruimte die zich tussen hen bevindt.

Door het in een opeenvolging plaatsen van die composities gaan er verbanden ontstaan, elementen worden niet langer geplaatst op een blanco blad maar in de weerklank van wat vooraf kwam. Betekenis verschuift en komt te liggen in de ruimte die de composities met elkaar verbindt. Geleidelijk aan komt zo een kijk bloot te liggen, een kijk die ik als tekenaar heb aangescherpt. Over wat eerst als een lijntekening wordt aangezet komt gaandeweg kleur te liggen, fragmenten worden verhult om ze vervolgens in een nieuwe context te herontdekken.

In de kantlijn van de performance wordt ook het beeldend werk getoond dat aan de basis hiervan ligt. Potloodtekeningen, foto’s en objecten geven gestalte aan het onderzoek dat voorafging. Wat op één terrein wordt onderzocht, wordt op een ander versterkt en aangevuld, over de grenzen van disciplines heen. Het getoonde is steeds een oponthoud, een moment waarop de tijd wordt genomen – en gegeven – om te kijken naar verhoudingen tussen de dingen.

Review: https://www.pzazz.theater/recensies/dans/bedrieglijke-eenvoud

cihww1.jpg

Fr. Composities in het wilde weg / Compositions sauvages

Au sein d’une série de petites compositions, des corps sont placés et déplacés les uns par rapport aux autres, d’une manière réfléchie mais sans se plier à des lois rigides. Leurs mouvements sont simples, et de ce fait souvent reconnaissables. Ils jouent avec le poids et l’équilibre, ils donnent du contrepoids et façonnent l’espace clos entres eux.

En plaçant ces compositions dans une séquence, des liens se tissent, les éléments ne sont plus placés sur une feuille blanche, mais dans la résonance de ce qui précède. Le sens se déplace et se glisse dans l’espace qui relie les compositions. Peu à peu, un regard s’expose, un regard que j’ai aiguisé en tant que dessinateur. Sur ce qui est d’abord esquissé comme un dessin au trait, au fur et à mesure de la couleur vient se poser, des fragments sont dissimulés pour ensuite être redécouverts dans un nouveau contexte.

En marge de la performance, l’œuvre visuelle sur laquelle elle est basée est montrée également. Des dessins au crayon, des photographies et des objets donnent forme à la recherche qui a précédée. Ce qui est exploré dans un domaine est renforcé et complété dans un autre, au-delà des frontières des disciplines. Ce qui est montré représente toujours un temps d’attente, un moment où le temps est pris – et donné – pour contempler les relations entre les choses.

cihww3

Eng. Composities in het wilde weg / Savage compositions

Within a series of small compositions, bodies are placed and displaced in relation to each other, in a very precise manner but without complying with rigid rules. Their movements are simple and therefore often recognisable. They play with weight and balance, they counterbalance and shape the space between them.

By arranging these compositions in a sequence, connections emerge; elements are no longer placed on a blank page but in the resonance of what came before. Meaning shifts and finds itself in the space that connects the compositions. Gradually a view is revealed, a view I have sharpened while drawing. On what is first turned on as a line drawing, progressively colour comes settling down; fragments are concealed then rediscovered in a new context.

In the margin of the performance, the visual work on which it is based is shown as well. Pencil drawings, photographs and objects embody the research that has preceded. What is explored in one area is reinforced and supplemented in another, across the boundaries of disciplines. The work shown is always a retreat, a moment where time is taken – and given – to consider the correlations between things.

buda-asf1

buda-asf2

expowsb2

expowsb1

dommelhof-expo8

dommelhof-expo11

dommelhof-expo14

dommelhof-expo12

dommelhof4

dommelhof-expo3

dommelhof-expo4

dommelhof-expo5

dommelhof-expo7

The exhibitions at kunstencentrum Buda, workspacebrussels and Dommelhof were developed in collaboration with curator Sven Vanderstichelen.

Flanders_horizontaal_naakt   tax shelter    Cultuur_N_brussel_HOR_ZWART